Pracą Straży Miejskiej kieruje Komendant - mgr inż. Tomasz Dziedziński

 

Straż Miejska w Głuchołazach działa na podstawie Ustawy o Strażach Gminnych /Miejskich/ oraz
Regulaminu Straży Miejskiej w Głuchołazach, wykonując zadania w zakresie ochrony porządku publicznego
wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne czynności i zadania, w granicach posiadanych
uprawnień, określonych przez Burmistrza Głuchołaz w sprawach, które nie zostały zastrzeżone prawem do
wyłącznej kompetencji innych organów administracji rządowej i samorządowej.

Do zakresu działań Straży Miejskiej w Głuchołazach należy:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, także przy pomocy urządzeń
do obserwowania i rejestrowania obrazu,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym
w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu
awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych
takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu
przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez
publicznych,
6) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te swoim
zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających
ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób,
7) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rozwoju zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełniania przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi,
samorządowymi i organizacjami społecznymi,
8) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy
Głuchołazy,
9) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
10) kontrolowanie przestrzegania szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku
na terenie Gminy Głuchołazy,
11) postępowanie z bezdomnymi zwierzętami,
12) kontrolowanie przestrzegania zakazu palenia ognisk,
13) kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży i używania materiałów wybuchowych –
„fajerwerków”,
14) kontrolowanie przestrzegania regulaminu korzystania z targowisk i placów targowych
na terenie Gminy,
15) podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego, przeciwdziałanie
wandalizmowi,
16) informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach /uszkodzeniach/ stanu pasa
drogowego, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac
prowadzonych w pasie drogowym,
17) podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska i ograniczaniem zjawisk degradacji środowiska
naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów
przyrodniczych, kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczania wód,
18) wykonywanie innych czynności wynikających z uchwalonych przez Radę Miejską
aktów prawa miejscowego,
25) prowadzenie i obsługa punktu potwierdzania profilu zaufanego.