Pracą Wydziału kieruje Naczelnik: mgr Marzena Wróbel

 

Naczelnik                  77 - 40 92 134

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału, a w czasie jego nieobecności wyznaczony pracownik. Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego należą:

1) obsługa administracyjno – kancelaryjna zadań własnych Burmistrza, Zastępców Burmistrza i Sekretarza Miasta,

2) obsługa sekretariatu Burmistrza,

3) prowadzenie spraw socjalnych pracowników, oraz emerytów i rencistów Urzędu,

4) prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza oraz sporządzanie protokołów i kompletowanie dokumentacji z rozstrzygnięć podejmowanych przez Burmistrza w sprawach przedłożonych przez Wydziały oraz jednostki organizacyjne,

5) przekazywanie rozstrzygnięć Burmistrza poszczególnym Wydziałom Urzędu oraz jednostkom organizacyjnym ,celem prowadzenia dalszego postępowania,

6) gromadzenie i przekazywanie materiałów na sesję Rady Miejskiej oraz sporządzanie dla Rady Miejskiej sprawozdań z działalności Burmistrza ,

7) organizacja załatwiania skarg, wniosków mieszkańców– prowadzenie wymaganych rejestrów, oraz sprawowanie nadzoru nad sposobem ich wykonania,

8) obsługa narad, oraz funkcji reprezentacyjnych Burmistrza i Zastępców Burmistrza,

9) wdrażanie informatyki i komputeryzacji Urzędu, nadzór nad całokształtem tematyki,

10) organizowanie materialno – technicznych warunków pracy w Urzędzie (zaopatrzenie materiałowe, techniczne, prenumerata czasopism, książek, wyposażenie, abonamenty telefoniczne),

11) zabezpieczenie mienia, sprawy bhp, p.poż., organizacja prac gospodarczych i eksploatacyjnych budynku,

12) racjonalna gospodarka środkami rzeczowymi, drukami, materiałami biurowymi i urządzeniami technicznymi,

13) zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie, prowadzenie rejestru pieczęci i ich kasowanie,

14) prowadzenie archiwum Urzędu, oraz bieżący nadzór nad przekazywaniem archiwaliów przez Wydziały Urzędu,

15) prowadzenie rejestru zakupionych książek,

16) wykonywanie zadań z wiązanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, organów samorządu terytorialnego, referendum i konsultacji społecznych– w zakresie ustalonym ordynacją wyborczą i innymi ustawami, zadanie wykonywane wspólnie z wyznaczonymi Wydziałami Urzędu,

17) dbanie o estetykę, wystrój, czystość i zabezpieczenie pomieszczeń Urzędu,
18) prowadzenie wysyłki korespondencji wychodzącej z Urzędu oraz dostarczanie korespondencji przychodzącej do Urzędu,

19) prowadzenie i obsługa punktu potwierdzania profilu zaufanego,

20) realizacja zadań wynikających z:- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,- ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,- ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,- przygotowanie sprawozdań z działalności w zakresie realizacji zapisów ww. ustaw.

21) realizacja we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy programów aktywizujących bezrobotnych (prace społecznie -użyteczne, itp.).