Drukuj

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydział Inwestycji i Eksploatacji:

tel: 77 - 40 92 110-114

 

Wniosek o lokalizację obiektów budowlanych/urządzeń infrastruktury technicznej nie związanychz potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowegoz potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

 

 

Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego:
tel: 77 40 92 109-114

 

wniosek o dzierżawę nieruchomości.pdf

wniosek o kontynuację umowy dzierżawy.pdf

wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.pdf

wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf

wniosek o zajęcie pasa drobowego lub i umieszczenie urządzenia technicznego w drodze wewnętrznej.pdf

wniosek o zajęcie pasa drogowego lub i umieszczenie urzadzenia technicznego w drodze publicznej.pdf

wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego.pdf

wniosek o nabycie lokalu użytkowego.pdf

wniosek o współfinansowanie-Głuchołaskie Podwórko.pdf

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

 

 

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu:
tel: 77 40 92 118-119

 

Wzór oferty realizacji zadania publicznego.doc

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.doc

Sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu za rok.doc

Arkusz spisu z natury.pdf

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich:
tel: 77 40 92 155-158

 

Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców

wniosek o udostepnienie danych jednostkowych z rejestrow.pdf

wniosek o udostepnienie danych w trybie ednostkowym z rejestru dowodow osobistych.pdf

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborcow.pdf

Formularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Zgloszenie pobytu czasowego.pdf

Zgloszenie pobytu stalego.pdf

Zgloszenie powrotu wyjazdu za granice.pdf

Zgloszenie wyjazdu poza granice RP.pdf

Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu stalego.pdf

Zgloszenie wymeldowania z pobytu czasowego.pdf

 

Wydział Finansowo- Budżetowy:
Kasa: 77 - 40 92 164
Referat Podatków i Opłat: 77 - 40 92 165 - 66

 

DL-1 Deklaracja na podatek leśny.pdf

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

DR-1 Deklaracja na podatek rolny.pdf

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf

IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf

ZN-1A Dane o nieruchomości.pdf

ZN-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.pdf

ZN-1C Dane o nieruchomościach.pdf

 

 

Urząd Stanu Cywilnego:
tel. 77 - 40 92 146

 

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.pdf

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia małżeństwa zgonu.pdf

 

 

Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości i Zamówień Publicznych:
tel. 77 - 40 92 124-126

 

Alkohole


Oświadczenie o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Wniosek- wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek - zezwolenie jednorazowe

Wniosek-zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów nap. alkoholowych


CEIDG

wniosek do CEIDG.pdf


Licencje TAXI
Oświadczenie dobra reputacja.pdf

Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców.pdf

WNIOSEKo wydanie licencji.pdf

wykaz pojadów licencja.pdf


Karta Dużej Rodziny

wniosek wraz z załącznikami do wniosku dostępne są tutaj


Karta Rodzina+ i Senior
wniosek rodzina 2019-2020.pdf
wniosek senior 2019-2020.pdfOpolska Karta Rodziny i Seniora

wniosek OKRiS

 

oświadczenie dot. przedłużenia OKRiS.pdf

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
tel. 77 - 40 92 130-131

 

Harmonogramy wywozu śmieci:

Głuchołazy - Firmy 2019r.

Głuchołazy - Miasto zabudowa jednorodzinna 2019r.

Głuchołazy - Miasto zabudowa wielomieszkaniowa2019r.

Głuchołazy - Ogrody działkowe - Kontener kp 7 - odpady zielone 2019r.

Głuchołazy - Ogrody działkowe - odpady komunalne 2019r.

Głuchołazy - Teren wiejski zabudowa jednorodzinna 2019r.

Głuchołazy - Teren wiejski zabudowa wielorodzinna 2019r.

 

Komplet dokumentacji do uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych - niewymagających pozwolenia na budowę

Dofinansowanie do usuwania azbestu 2019

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpieczenego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Wniosek o dofinansowanie 2019

 

Deklaracje do wypełnienia elektronicznie:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomość na której znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.xls

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy.xls

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy.xls

 

Deklaracje do wypełnienia ręcznego:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomość na której znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcyy.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy.pdf

Oświadczenie o zamieszkaniu poza terenem gminy

 

Pozostałe wnioski:

Wniosek zezwolenie na usuniecie drzew

Zgłoszenie usunięcia drzew

 

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne:

1. OŚWIADCZENIE RODZICA

2. OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE ZAKONCZENIA NAUKI

3. WYKAZ DZIECI W WIEKU DO 25